(Nederlandse vertaling hieronder)

Brighter World (trading under the name Good To Give)

So good to wear

Flying Pig Foundation

Dif Media Foundation

The above mentioned companies and institutions have the following guidelines as the starting point for their international business operations

Guidelines and starting points

 • Well-being, good working conditions, innovation and economic equality are the basis for our business activities both in the Netherlands and abroad.
 • We make every effort to monitor the supply chain of suppliers and to address these to negative consequences for people, animals and the environment.
 • We are accountable to the consumer and aim to make these familiar with the principles of ecological, fair trade and animal-friendly production.
 • We endorse the UN Guiding Principles on Business and Human Rights, the OECD Guidelines for Multinational Enterprises and the ILO’s core labor standards that form the starting point for international Corporate Social Responsibility (international CSR or IMVO). We see these guidelines as the minimum requirements and we will try to tighten these guidelines where possible.
 • We aim to pay our cooperative members and employees above the statutory minimum wages and never under this minimum. Men and women receive the same level of salary for equivalent positions.
 • We contribute to the realization of the Sustainable Development Goals 2030 by means of research, publications, sample projects and concrete action to substantiate and make possible the realization of these goals.

 

Translation Dutch

Brighter World (handelend onder de naam Good To Give)

So good to wear

Flying Pig Foundation

Dif Media Foundation

Bovenstaande staande bedrijven en instellingen hebben onderstaande richtlijnen als uitgangspunt voor hun internationale bedrijfsvoering

 

Richtlijnen en uitgangspunten

 • Welzijn, goede arbeidsomstandigheden, innovatie en economische gelijkwaardigheid zijn de basis voor onze bedrijfsactiviteiten zowel in Nederland als daarbuiten.
 • Wij stellen alles in het werk om de keten van toeleveranciers te monitoren en deze aan te spreken op negatieve gevolgen op mens, dier en milieu.
 • Wij leggen verantwoording af naar de consument en hebben als doel deze bekend te maken met de principes van ecologische, fairtrade en diervriendelijke productie.
 • Wij onderschrijven de UN Guiding Principles on Business and Human Rights, de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de fundamentele arbeidsnormen van de ILO die daarvan deel uitmaken het uitgangspunt vormen voor internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (internationaal MVO, of IMVO). Wij zien deze richtlijnen als minimum vereisten en zullen daar waar mogelijk ons hard maken deze richtlijnen aan te scherpen.
 • Sogoodtowear stelt zich ten doel om haar cooperatieleden boven de wettelijke minimumlonen  maar daar nooit onder te betalen. Mannen en vrouwen ontvangen hetzelfde niveau salaris voor gelijkwaardige functies.
 • Middels ons nevenbedrijf Dif leveren een bijdrage aan de verwezenlijking van de Sustainable Development Goals 2030 door met research, publicaties, voorbeeldprojecten en concrete actie de invulling van die goals te concretiseren en mogelijk te maken.